wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Statut Szpitala

Statut

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem zwany dalej „Podmiotem” uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

§ 2

Podmiotem tworzącym Podmiot jest Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3

Podmiot działa na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa,
 2. niniejszego statutu.

II . CELE I ZADANIA PODMIOTU

§ 4

Podstawowym celem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów z terenu całego kraju zgodnie z aktualnie obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.

§ 5

 1. Do zadań Podmiotu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, jak też promocja zdrowia.
 2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
 3. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych za całkowitą odpłatnością osobom nierealizującym prawa do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, wyłącznie na ich wniosek.
 4. Podmiot może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.
 5. Podmiot może prowadzić działalność gospodarczą taką jak: a) wynajem pomieszczeń,
  b) świadczenie niezakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia usług medycznych,
  c) wynajem miejsc reklamowych,
  d) usługi szkoleniowe,
  e) oraz inną działalność nie wymienioną wyżej, nie naruszającą zadań statutowych: np. opłaty parkingowe, kiermasze.
 6. Podmiot może prowadzić i organizować szkolenia z zakresu rehabilitacji.
 7. Podmiot realizuje zadania obronne określone ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia Państwa i w okresie wojny.

III. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 6

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 1. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 2. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w chorobach układu oddechowego,
 3. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji neurologicznej,
 4. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,
 5. dzienne leczenie rehabilitacyjne,
 6. ambulatoryjne leczenie rehabilitacyjne,
 7. udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
 8. świadczenia diagnostyczne,
 9. promocja zdrowia,
 10. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

IV. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA PODMIOTU

§ 7

Siedzibą Podmiotu jest miasto Zakopane.

§ 8

Obszar działania Podmiotu obejmuje teren całego kraju

V. ORGANY PODMIOTU

§ 9

Organami Podmiotu są Dyrektor i Rada Społeczna Podmiotu.

§ 10

 1. Podmiotem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Podmiotu.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz wyznaczony zastępca, ewentualnie główny księgowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 11

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego nawiązuje z Dyrektorem Podmiotu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

12

 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
  a) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, w przypadku gdy sam nie jest lekarzem,
  b) zastępcy dyrektora ds. administracyjnych,
  c) głównego księgowego,
  d) oraz podlegających mu bezpośrednio samodzielnych stanowisk medycznych i niemedycznych.
 1. Dyrektor Podmiotu:
  a) ustala Regulamin Organizacyjny Podmiotu,
  b) zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta i zabezpiecza ich przestrzeganie,
  c) stosownie do istniejących potrzeb powołuje zespoły i komitety jako kolegialne ciała pomocnicze lub opiniodawcze, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy,
  d) w drodze zarządzeń, z zachowaniem obowiązujących przepisów, reguluje pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem Podmiotu.

§ 13

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Małopolskiego oraz organem doradczym Dyrektora Podmiotu, wykonującym zadania określone w ustawie o działalności leczniczej.

§ 14

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 2. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.
 3. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka ze składu Rady Społecznej może nastąpić w przypadku wystąpienia ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności danej osoby w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach.
 4. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania.
 5. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu jej odwołania i powołania składu osobowego kolejnej kadencji.

§ 15

W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą:

 1. jako przewodniczący Rady – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego
 2. jako członkowie:a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
  b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Małopolskiego w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.VI. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PODMIOTU

§ 16

Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą:

 1. Dyrektor i Rada Społeczna jako organ doradczy.
 2. Pion lecznictwa, w skład którego wchodzą:

1) Zakład leczniczy Podmiotu pod nazwą: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego – lecznictwo szpitalne
a) Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej,
b) Oddział rehabilitacji pulmonologicznej,
c) Oddział rehabilitacji neurologicznej,
d) Izba Przyjęć,
e) Apteka Szpitalna,
f) Wydzielone łóżka intensywnej opieki medycznej

2) Zakład leczniczy Podmiotu pod nazwą: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego – lecznictwo ambulatoryjne
a) Poradnia rehabilitacyjna
b) Poradnia neurologiczna
c) Poradnia logopedyczna
d) Poradnia medycyny pracy
e )Pracownie diagnostyczne:

– pracownia USG
– pracownia spirometryczna
– pracownia badań czynnościowych

f) gabinet diagnostyczno-zabiegowy
g) Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej
h) Dział Fizjoterapii.

3) samodzielne stanowiska medyczne

4) Centrum Rehabilitacji i Lecznictwa Ambulatoryjnego – usługi komercyjne

 1. Leczenie stacjonarne
 2. Lecznictwo ambulatoryjne

– Poradnia rehabilitacyjna
– Poradnia neurologiczna
– Poradnia logopedyczna
– Poradnia medycyny pracy
– Fizjoterapia ambulatoryjna
– Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej
– Pracownia badań czynnościowych
– Pracownia USG
– Pracownia spirometryczna
– gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 1. W Podmiocie funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.
 2. Organizacje wewnętrzną Podmiotu, w tym schemat organizacyjny, określa Regulamin Organizacyjny Podmiotu.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA PODMIOTU

§ 17

 1. Podmiot jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 2. Podmiot, oprócz przypadków wskazanych w ustawie o działalności leczniczej, może uzyskiwać środki finansowe z działalności gospodarczej wskazanej w § 5.

§ 18

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy i inwestycyjny Podmiotu opracowany przez Dyrektora Podmiotu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
 2. Dyrektor przekazuje zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez siebie plan finansowy Zarządowi Województwa Małopolskiego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§19

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

© 2024 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem | rehabilitacja lecznicza - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.