wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Polityka Antykorupcyjna

Polityka Antykorupcyjna

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Dążąc do pełnej przejrzystości wszystkich sfer funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Dyrekcja Szpitala wraz z całą jego Załogą wdraża i dążyć będzie do doskonalenia System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Mając świadomość, że działaniem korupcyjnym jest każde działanie lub jego zaniechanie, jak również obietnica takiego postępowania, w zamian za uzyskanie nienależnej korzyści majątkowej materialnej lub niematerialnej w sposób bezpośredni lub pośredni lub chociażby obietnicę takiej korzyści Załoga Szpitala realizuje swój cel poprzez:

  • przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych aktów prawnych i uregulowań,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez każdą grupę zawodową, w tym szczególnie w zakresie walki z korupcją,
  • uwzględnianie strategii działania państwa w obszarze antykorupcyjnym,
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie identyfikowania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  • podnoszenie świadomości pacjentów Szpitala i podmiotów współpracujących w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  • okresowe analizy występujących ryzyk korupcyjnych,
  • niezwłoczne eliminowanie zagrożeń korupcyjnych i reagowanie na występujące zagrożenia korupcyjne.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem deklaruje swoje osobiste pełne zaangażowanie w funkcjonowanie i udoskonalanie Systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Gwarantem sukcesu funkcjonowania Systemu jest personel Szpitala, który został zapoznany z Polityką Antykorupcyjną i deklaruje pełne poparcie dla podjętych działań oraz swoje aktywne uczestnictwo w Systemie. W ramach swego zaangażowania Dyrekcja zachęca do zgłaszania wątpliwości w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania bez obawy o działania odwetowe. Dyrekcja zapewnia uprawnienia i niezależność osobie pełniącej funkcję Koordynatora Systemu w zakresie powierzonych zadań.

Za naruszenia zasad, polityki lub procedur antykorupcyjnych personel ponosi pełną odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną oraz wynikającą z innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Zakopane 27.03.2019 r.

© 2024 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem | rehabilitacja lecznicza - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl