wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kodeks etyki pracownika

Kodeks etyki pracownika

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Misja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem jest szpitalem udzielającym świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców całej Polski, a w szczególności mieszkańcom Małopolski.

Misją Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej, która w połączeniu z przyjazną pacjentowi atmosferą, nieustanną poprawą warunków jego pobytu, przy stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników, zapewnią możliwy do uzyskania powrót do zdrowia pacjentom leczonym w naszej jednostce.

Dyrekcja w pracy realizuje hasło „Bezpieczny pacjent i bezpieczny personel szpitala”.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Szpitalu – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracownika Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 3. Pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkie osoby wykonujące prace na rzecz Szpitala na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych oraz osoby zarządzające Szpitalem.

ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks zawiera zasady i powszechnie uznane normy etyczne wyznaczające oczekiwane standardy postępowania pracowników Szpitala.
 2. Wykonując swa pracę pracownicy wykorzystują w najlepszy sposób swoją wiedzę i umiejętności. W swych działaniach uwzględniają w szczególności zasady:
  • rzetelności zawodowej,
  • odpowiedzialności,
  • uczciwość,
  • bezstronności i przejrzystość postępowania.
 3. Stosowanie zawartych w niniejszym Kodeksie zasad służy budowaniu uczciwej, efektywnej i przyjaznej pacjentom placówki ochrony zdrowia.
 4. W realizacji powyższych celów wszyscy pracownicy Szpitala zobowiązani są znać i stosować przyjęte w niniejszym Kodeksie zasady.

ZASADY POSTĘPOWANIA

 1. Zasada rzetelności zawodowej oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
  • wykonuje swoje obowiązki zgodnie z wymaganym poziomem wiedzy,
  • dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwija wiedzę zawodową,
  • potrafi w sposób merytoryczny i racjonalny uzasadnić swoje postępowanie i podejmowane decyzje,
  • współpracuje i korzysta z doświadczeń przełożonych i współpracowników,
  • jest życzliwy i wyrozumiały w stosunku do pacjentów,
  • dba o pełną znajomość i poszanowanie praw pacjenta,
  • aktywne uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w miejscu pracy,
  • dba o dobre imię Szpitala i zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Zasada odpowiedzialności oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
  • wykonuje swoje obowiązki z najwyższą starannością,
  • dba o powierzone mu mienie i swoje stanowisko pracy,
  • w pełni odpowiada za efekty swojej pracy,
  • przy podejmowaniu decyzji analizuje jej konsekwencje, w tym zwłaszcza skutki finansowe,
  • w miarę potrzeby informuje współpracowników o podjętych decyzjach,
  • reaguje w przypadkach dostrzeganych nieprawidłowości.
 3. Zasada uczciwości oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
  • postępuje zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także z powszechnie przyjętymi normami etycznymi,
  • równo traktuje wszystkich pracowników, bez względu na stopień podległości czy podporządkowania,
  • w sposób obiektywny traktuje pacjentów i współpracowników,
  • nie ujawnia swych przekonań czy upodobań i nie pozwala, by mogły one prowadzić do decyzji stronniczych, faworyzujących lub dyskryminujących,
  • nie podejmuje prac ani zajęć, tak w Szpitalu, jak i poza nim, kolidujących z obowiązkami służbowymi i interesem Szpitala,
  • przyznaje się do popełnionego błędu lub zaniedbania wyciągając z nich wnioski do swej dalszej pracy,
 4. Zasada bezstronności i przejrzystości postępowania oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
  • przy rozpatrywaniu spraw wynikających z jego kompetencji kieruje się wyłącznie merytorycznie uzasadnionymi racjami,
  • dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności,
  • w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich pracowników, pacjentów i wykonawców,
  • nie ulega naciskom prowadzącym do nieakceptowalnego załatwienia prowadzonej sprawy,
  • nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
  • nie wykorzystuje pomieszczeń i urządzeń Szpitala do celów prywatnych,
  • nie ujawnia informacji poufnych oraz innych zdobytych w miejscu pracy informacji ani nie wykorzystuje ich dla korzyści osobistych.

ZASADY ZAPOBIEGANIA KORUPCJI

Każdy pracownik Szpitala:

 • od pacjentów, współpracowników i wykonawców nie przyjmuje korzyści osobistych lub majątkowych w zamian za wykonanie lub powstrzymanie się od wykonywania określonego działania,
 • nie wykorzystuje zdobytych w miejscu pracy informacji dla osiągnięcia korzyści osobistych lub majątkowych,
 • nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności do organizacji czy stowarzyszeń,
 • aktywnie przeciwdziała tworzeniu atmosfery sprzyjającej powstawaniu zagrożeń korupcyjnych,
 • wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu czy wykonawców, świadczących usługi na rzecz Szpitala,
 • ujawnia sytuacje konfliktu interesów w jakich może się znaleźć, a które mogą mieć wpływ na jego obiektywizm lub dobre imię Szpitala.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W realizacji określonych w Kodeksie celów pracownicy stosują także:
  • Zarządzenia Dyrektor Szpitala,
  • regulaminy, instrukcje i zasady postępowania obowiązujące w Szpitalu,
  • zasady zawarte w Kodeksach etycznych właściwych dla danego zawodu,
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać określonych w Kodeksie zasad i norm,
 3. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu pracownicy Szpitala ponoszą przewidzianą przepisami odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną,
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Kodeksu sprawuje Szpitalna Komisja Etyczna

Zakopane, 20.12.2019r.

© 2024 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem | rehabilitacja lecznicza - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.