wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Regulamin dla pacjentów i osób odwiedzających

Regulamin dla pacjentów i osób odwiedzających

PRAWA PACJENTA

 1. Każdy pacjent korzysta z praw określonych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Treść ustawy dostępna jest w każdym oddziale Szpitala. Wykaz podstawowych praw pacjenta udostępniony jest na tablicach ogłoszeń w Oddziałach Szpitala.
 2. Każdy pacjent ma prawo zgłaszania Kierownikowi Oddziału i Dyrektorowi uwag, wniosków i zażaleń dotyczących przebiegu leczenia i funkcjonowania Szpitala.
 3. Pacjent ma prawo do korzystania z depozytu przedmiotów wartościowych, co oznacza, że Szpital nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 4. Pacjent ma prawo do odwiedzin.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. Pacjent ma obowiązek czynnego udziału w zabiegach rehabilitacyjnych i aktywnej współpracy z zespołem leczącym.
 2. Pacjent ma obowiązek zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i współżycia społecznego, szanować prawo innych pacjentów do spokojnego i niezakłóconego realizowania procesu leczenia.
 3. Pacjent ma obowiązek nieprzerwanego noszenia na ręce opaski identyfikacyjnej.
 4. Pacjent ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Pacjent ma obowiązek przebywania na terenie Szpitala po godz. 22.00.
 5. Bez wiedzy i zgody lekarza pacjentowi nie wolno przyjmować innych leków, poza podawanymi w Szpitalu według wskazań lekarza.
 6. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent nie ma prawa korzystać samodzielnie z opieki medycznej w innych jednostkach posiadających podpisany kontrakt z NFZ (szpitale, poradnie, gabinety prywatne).
 7. Pacjent zobowiązany jest ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących w Szpitalu oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Pacjent zobowiązany jest szanować mienie Szpitala. Pacjenci, z winy których powstały uszkodzenia lub braki w przedmiotach i urządzeniach Szpitala, ponoszą za nie odpowiedzialność materialną.
 9. W okresach obowiązywania stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego pacjent ma obowiązek stosowania się do zasad określonych przez upoważnione organy (Minister Zdrowia, Rada Ministrów, inspekcja sanitarna).
 10. Pacjent zobowiązany jest do stosowania się do prowadzonej w Szpitalu segregacji odpadów.
 11. Pacjentom zabrania się:
  • samowolnego opuszczania wyznaczonych zabiegów,
  • opuszczania terenu Szpitala,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  • przebywania na terenie Szpitala w stanie po spożyciu alkoholu,
  • palenia tytoniu i papierosów elektronicznych w budynku i na terenie Szpitala,
  • wnoszenia na teren Szpitala środków odurzających, łatwopalnych, broni palnej lub białej,
  • używania w pokojach czajników, grzałek, kuchenek elektrycznych i innych urządzeń grzewczych,
  • posiadania własnych odbiorników telewizyjnych,
  • zmian w istniejących instalacjach, szczególnie telewizyjnej i elektrycznej. Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej postanowień powoduje wypisanie pacjenta ze Szpitala w trybie natychmiastowym.

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się: od poniedziałku do soboty w godz. od 15.00 do 20.00, w niedzielę od godz. 9.00 do godz. 20.00.
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do poinformowania pracownika Punktu Informacyjnego (portiernia) o wejściu na teren budynku Szpitala.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są, pod groźbą usunięcia z terenu Szpitala, do przestrzegania wymienionych w pkt 11 Obowiązków pacjentów zakazów.
 4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania praw innych pacjentów, w tym w szczególności prawa do intymności, spokoju i niezakłóconego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Osoby odwiedzające winny, wchodząc na teren Oddziału i wychodząc z niego, zdezynfekować ręce (pojemniki znajdują się przy wejściu na Oddział).
 6. Osoba odwiedzająca winna stosować środki ochrony osobistej, jeżeli taki obowiązek nakładają przepisy powszechnie obowiązujące lub regulacje wewnętrzne Szpitala.
 7. Osoba odwiedzająca może sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjna nad pacjentem, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia w udzielaniu świadczeń innym pacjentom i zostanie uzgodnione z personelem medycznym, Szpitala.
 8. Zabrania się odwiedzin osobom chorym na chorobę zakaźną.
 9. Zabrania się osobom odwiedzającym siadania na łóżkach pacjentów.
 10. Dzieci uczestniczące w odwiedzinach winny pozostawać pod całkowitym nadzorem osób dorosłych.
 11. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie zagrożeń epidemiologicznych, Szpital może wprowadzić ograniczenie odwiedzin pacjentów. O obowiązujących w takiej sytuacji zasadach pacjenci powiadamiani są poprzez ogłoszenia umieszczane na tablicach informacyjnych oraz w trakcie spotkań organizacyjnych.

Zakopane, 12.12.2022 r.

© 2024 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem | rehabilitacja lecznicza - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.