Polityka antykorupcyjna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

 

 

Dążąc do pełnej przejrzystości wszystkich sfer funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Dyrekcja Szpitala wraz z całą jego Załogą wdraża i dążyć będzie do doskonalenia System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

     

Mając świadomość, że działaniem korupcyjnym jest każde działanie lub jego zaniechanie, jak również obietnica takiego postępowania, w zamian  za uzyskanie nienależnej korzyści majątkowej materialnej lub niematerialnej  w sposób bezpośredni lub pośredni lub chociażby  obietnicę takiej korzyści Załoga Szpitala realizuje swój cel poprzez:

  • przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych aktów prawnych i uregulowań,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez każdą grupę zawodową, w tym szczególnie w zakresie walki z korupcją,
  • uwzględnianie strategii działania państwa w obszarze antykorupcyjnym,
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie identyfikowania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  • podnoszenie świadomości pacjentów Szpitala i podmiotów współpracujących w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  • okresowe analizy występujących ryzyk korupcyjnych,
  • niezwłoczne eliminowanie zagrożeń korupcyjnych i reagowanie na występujące zagrożenia korupcyjne.

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem  deklaruje swoje osobiste pełne zaangażowanie  w funkcjonowanie i udoskonalanie Systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Gwarantem sukcesu funkcjonowania Systemu jest personel Szpitala, który został zapoznany z Polityką Antykorupcyjną i deklaruje pełne poparcie dla podjętych działań oraz  swoje aktywne uczestnictwo w Systemie. W ramach swego zaangażowania Dyrekcja zachęca do zgłaszania wątpliwości   w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania bez obawy o działania odwetowe. Dyrekcja zapewnia uprawnienia i niezależność osobie pełniącej funkcję Koordynatora Systemu w zakresie powierzonych zadań.

Za naruszenia zasad, polityki lub procedur antykorupcyjnych personel ponosi pełną odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną oraz wynikającą z innych powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Zakopane 27.03.2019 r.