Ochrona danych osobowych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

 

W związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informuję:

  1. Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, tel. 18 20 26 810;
  2. Nadzór nad zgodnym z przepisami przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Jerzy Giedrojć – Inspektor Ochrony Danych – tel. 18 20 26  812 , adres e-mail: [email protected] ;

  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest i będzie wyłącznie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

  4. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych osobowych: art. 9 ust. 2 pkt h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

  6. Dane osobowe nie będą profilowane;

  7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami (okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat);

  8. Posiadacie Państwo prawo do dostępu, sprostowania, aktualizowania i uzupełniania danych osobowych;

  9. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wiąże się, jeśli nastąpi przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, ze zwrotem dostarczonej dokumentacji i nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.

  10. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych po udzieleniu świadczenia zdrowotnego jest nieskuteczne – dokumentacja medyczna jest archiwizowana i przechowywana przez okres 20 lat.

25.05.2018 r.