Najczęstsze pytania

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Jaki jest koszt leczenia?

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem leczenie w Oddziałach :
– Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– Rehabilitacji Neurologicznej
– Rehabilitacji Pulmonologicznej
odbywa się bezpłatnie dla pacjentów skierowanych przez:
1. lekarzy z oddziałów szpitalnych
2. lekarzy specjalistów z poradni specjalistycznej: rehabilitacjyjnej, neurologicznej, reumatologicznej, pulmonologicznej, ortopedycznej.

W ramach wydzielonej działalności, tzn. w Centrum Rehabilitacji i Leczenia Ambulatoryjnego, Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych ( zakładka usługi odpłatne).

Jaki jest czas oczekiwania na leczenie?

Czas oczekiwania na leczenie to proces dynamiczny. Szpital prowadzi kolejkę oczekujących w trybie pilnym i planowym. O zakwalifikowaniu do kolejki w odpowiednim trybie, decyduje Komisja Lekarska w składzie 2 osobowym, powołana Zarządzeniem Dyrektora.
Przyjęcie w trybie pilnym  okres oczekiwania maksymalnie do 42 dni od zakwalifikowania do leczenia szpitalnego.
Przyjęcie w trybie planowym  zależy od ilości pacjentów deklarujących chęć leczenia poprzez dostarczenie skierowania  i  kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia . Okres oczekiwania comiesięcznie raportowany jest do NFZ i znajduje się  na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce dla pacjenta : informacja o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń.
W roku 2017 okres oczekiwania w trybie planowym na poszczególne oddziały wynosi:
– do 4 lat w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– do 1 roku na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej
– do 2 lat na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Wymagana dokumentacja, potrzebna do rozpoczęcia leczenia?

Konieczna dokumentacja potrzebna do zakwalifikowania na leczenie w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem  to:
1.oryginał skierowania wystawionego przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej – zgodnego z wymogami NFZ i obowiązującym prawem.
2.kopie dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie i konieczność leczenia szpitalnego , które pozwolą na wstępne zakwalifikowanie do leczenia szpitalnego : kopie dokumentów  z poradni specjalistycznej w której pacjent jest leczony, odpisy zdjęć RTG, tomografie komputerowe, rezonansy magnetyczne,  karty leczenia szpitalnego .
3.zaświadczenie od lekarza kierującego : o braku przeciwwskazań do czynnego leczenia rehabilitacyjnego , opinia o stopniu samoobsługi itp.

Nie dostarczenie dokumentacji medycznej w terminie 60 dni od otrzymania informacji  jest traktowane jako rezygnacja z leczenia w naszym szpitalu.

Jaki jest sposób kwalifikowania do leczenia?

Komisja Lekarska składająca się z 2 lekarzy specjalistów na cotygodniowym posiedzeniu analizuje skierowania i dokumentację medyczną dostarczoną przez pacjentów .
W przypadku wątpliwości i braku możliwości dokonania oceny stanu zdrowia na podstawie dostarczonej dokumentacji Komisja Lekarska :
– wzywa pacjenta do uzupełnienia dokumentacji medycznej,
– wzywa pacjenta do Przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej w celu zbadania i dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta .
Pacjent o powyższych decyzjach zostaje poinformowany stosownym pismem.

Dlaczego pacjent ma przyjeżdżać do Poradni Przyszpitalnej ?

W przypadku wątpliwości i braku możliwości dokonania oceny stanu zdrowia na podstawie dostarczonej dokumentacji Komisja Lekarska  wzywa pacjenta do Przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej w celu zbadania i dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta .
Pacjent o decyzji Komisji Lekarskiej zostaje poinformowany stosownym pismem.
Telefoniczne ustalenie terminu dogodnego dla pacjenta powinna nastąpić do 60 dni od otrzymania pisemnej informacji  o  konieczności oceny stanu zdrowia w trakcie badania i tym samym podjęcie decyzji o “pilności” leczenia rehabilitacyjnego w warunkach szpitalnych .

Jak długo może trwać czas pobytu w Szpitalu Rehabilitacyjnym?

Okres leczenia rehabilitacyjnego stacjonarnego określany jest każdorazowo indywidualnie przez lekarza z oddziału szpitalnego , który obejmuje opiekę medyczną konkretnego pacjenta według wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w:
– Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej czas leczenia to: od 3 do 6 tygodni
– Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej czas leczenia to:
– rehabilitacja neurologiczna wczesna od 3 do 9 tygodni ,
– rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN  od 6 do 16 tygodni
– rehabilitacja neurologiczna wtórna od 3 do 6 tygodni
– Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej czas leczenia to maksymalnie do 3 tygodni .

Co należy zabrać ze sobą do Szpitala ?

Do Szpitala należy zabrać się ze sobą:
– zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną (dotyczącą przebytych i aktualnych chorób: karty informacyjne, opisy badań, np. RTG, USG, TK, MR, itp.) ? dokumentacja w kserokopiach,
– dowód osobisty, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, numer NIP: osobisty i zakładu pracy( dane potrzebne do zwolnienia lekarskiego )
– aktualnie zażywane leki – prosimy osoby zgłaszające się do Szpitala aby, jeżeli przywożą swoje leki nie związane z przyczyną hospitalizacji (np. insulinę), zapewnili im warunki transportu  zgodnie z wymogami producenta. W przypadku braku takich  możliwości prosimy o zaopatrzenie się w recepty i wykup tych leków w aptece w Zakopanem.   W/w leki powinny być przepisane przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę w miejscu zamieszkania.
–  dres i obuwie do ćwiczeń,
– 2 ręczniki kąpielowe do zabiegów fizykoterapeutycznych.
– sztućce i naczynia stołowe do własnych potrzeb

Jakie są warunki lokalowe?

– Szpital posiada pokoje 2,3,4 osobowe, wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimna wodą. Część pokoi wyposażona jest w pełen węzeł sanitarny
– na piętrach znajdują się pomieszczenia sanitarno – higieniczne.
– Szpital nie zapewnia pokoi dla małżeństw. Zakwaterowanie w pokojach odbywa się zgodnie z ruchem chorych – nie jest prowadzona rezerwacja pokoi.
– Szpital nie zapewnia miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych.
– posiłki dostarczane są przez firmę zewnętrzną na stołówkę.
– pacjentom , którym lekarz zleci dostarczenie  posiłków do pokoi , zapewnia się ich dostawę do pokoju.
– w Szpitalu prowadzone jest leczenie dietetyczne zgodne z zleceniem lekarza prowadzącego.
– pacjentów zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz opuszczania terenu Szpitala.

Czy w szpitalu są pokoje małżeńskie?

Szpital nie zapewnia pokoi dla małżeństw.

Czy Szpital dysponuje parkingiem samochodowym?

Szpital nie dysponuje miejscami parkingowymi dla pacjentów.

Czy w salach są telewizory?

Tak w salach chorych są zamontowane telewizory.
Korzystanie z nich odbywa się na zasadach odpłatności (automaty wrzutowe).

Jakie jest wyposażenie pokoju?

W pokojach znajdują się łóżka, szafki i szafa na ubrania, telewizor, stolik, krzesła.
Każdy pokój posiada umywalkę z ciepłą i zimną wodą.
Obowiązuje bezwzględny zakaz używania w pokojach szpitalnych własnych czajników, telewizorów itp.

Czy w Szpitalu jest basen?

W Szpitalu jest basen. Zabiegi z hydroterapii według zalecenia lekarza prowadzącego dotyczą: masaży wirowych kończyn dolnych i górnych, kręgosłupa, biczy szkockich itp.
Do zabiegów wodnych radzimy zabrać własny ręcznik kąpielowy.

 Jakie jest wyżywienie w Szpitalu?

Wyżywienie szpitalne uwzględniające diety prowadzi firma zewnętrzna.
Diety są zalecane przez lekarza prowadzącego.
O jakość posiłków dba dietetyczka Szpitala.

Kiedy pacjent zostaje skreślony z Kolejki Oczekujących ?

Skreślenie z Kolejki Oczekujących następuje jeżeli :
– istnieje brak wskazań medycznych do rehabilitacji stacjonarnej
– choroba główna ze skierowania nie znajduje się w obowiązującym wykazie podanym przez NFZ,
-pacjent nie uzupełni dokumentacji medycznej w ciągu 60 dni od momentu powiadomienia pisemnego o decyzji Komisji Lekarskiej ,
– pacjent nie umówi się w ciągu 60 dni do Poradni Przyszpitalnej, jeżeli Komisja Lekarska zaprasza do stawienia się w w/w poradni,
– pacjent nie zgłosił się na leczenie w wyznaczonym terminie

Jakie zabiegi wykonuje się w Szpitalu?

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym wykonywane  są następujące  rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych :
– kinezyterapia
– elektroterapia
– hydroterapia
– krioterapia
– światłolecznictwo
– ciepłolecznictwo
– inhalacja
– masaże lecznicze