Najczęstsze pytania

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Jakie obowiązują w Szpitalu zasady odwiedzin pacjentów?

Z chwila ogłoszenia stanu epidemii odwiedziny pacjentów zostały wstrzymane.

Mamy nadzieję, że już wkrótce, natychmiast po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, odwiedziny odbywać się będą bez ograniczeń.

 

„Czy w czasie epidemii wstrzymane zostały przyjęcia do Szpitala?

W Szpitalu zachowana zostaje zasada ciągłości udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. Oznacza to, że przyjęcia pacjentów wymagających rehabilitacji leczniczej przebiegają bez zakłóceń”.

 

„Czy istnieje możliwość przełożenia leczenia na okres późniejszy?

Oczywiście tak. Przesunięcie terminu do 1 miesiąca odbywa się na telefoniczny wniosek pacjenta, a przesunięcia dokonuje pracownik Izby Przyjęć. Dalsze przesunięcie terminu z przyczyn pozamedycznych, o kolejne 2 miesiące, odbywa się na pisemny wniosek pacjenta, a o przesunięciu decyduje działająca w Szpitalu Komisja Lekarska. Natomiast przesunięcie terminu przyjęcia ponad 3 miesiące możliwe jest wyłącznie z przyczyn medycznych, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim”.

 

„Czy wobec zakazu opuszczania terenu Szpitala istnieje możliwość zakupu podstawowych artykułów i prasy w budynku Szpitala?

Tak, w Szpitalu działa kiosk, w którym można dokonać zakupu artykułów spożywczych, napojów, owoców, prasy. Kiosk dysponuje terminalem płatniczym, co umożliwia płatności kartą.

 

Czy dopuszcza się możliwość wychodzenia ze Szpitala w celach spacerowych?

Z chwilą ogłoszenia stanu epidemii wyjścia pacjentów poza budynek Szpitala zostały wstrzymane. Pacjenci mają jednak możliwość korzystania z 2 dużych tarasów oraz położonego u podnóża Szpitala ogrodu sensorycznego. W ogrodzie zainstalowane są również urządzenia do ćwiczeń.

Jak wygląda w Szpitalu zabezpieczenie epidemiologiczne w  sytuacji zagrożenia wirusem SARS-Co-V-2

Nadzór nad pełnym zabezpieczeniem Szpitala w stosowne procedury, środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne sprawują 2 pielęgniarki epidemiologiczne. Najważniejszymi elementami zabezpieczeń są m.in.:

  1. szczelna procedura przyjęć na leczenie – m.in. wcześniejszy, przed przyjazdem, wstępny wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury  w chwili przyjęcia i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu epidemiologicznego;
  2. wdrożenie procedury postępowania z pacjentem zagrożonym COVID-19;
  3. wyposażenie przyjmowanych pacjentów w maseczki ochronne;
  4. wyposażenie personelu we wszystkie wymagane normami środki ochrony osobistej;
  5. pełne zabezpieczenie Szpitala w środki dezynfekcyjne, w tym także w przeznaczonych dla pacjentów pojemnikach;
  6. zakaz opuszczania Szpitala przez pacjentów;
  7. zakaz odwiedzin pacjentów;
  8. zobowiązanie personelu i pacjentów do korzystania z maseczek ochronnych w określonych sytuacjach.

Czy z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, także w trakcie podróży publiczną komunikacją, możliwe jest przesunięcie terminu przyjęcia na leczenie.

Oczywiście tak. W tym celu należy skontaktować się z Izbą Przyjęć (tel. 18 20 26 834, 18 20 26 835) i uzgodnić nowy termin przyjęcia. Przesunięcie terminu przyjęcia do 30 dni odbywa się na wniosek pacjenta. Jeżeli natomiast zmiana terminu wiąże się z ustaleniem przyjęcia na leczenie  po upływie 30 dni od ustalonej daty i spowodowana jest stanem zdrowia należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność dokonania takiej zmiany.

Jaki jest koszt leczenia?

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem leczenie w Oddziałach :
– Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– Rehabilitacji Neurologicznej
– Rehabilitacji Pulmonologicznej
odbywa się bezpłatnie dla pacjentów skierowanych przez:
1. lekarzy z oddziałów szpitalnych
2. lekarzy specjalistów z poradni specjalistycznej: rehabilitacjyjnej, neurologicznej, reumatologicznej, pulmonologicznej, ortopedycznej.

W ramach wydzielonej działalności, tzn. w Centrum Rehabilitacji i Leczenia Ambulatoryjnego, Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych ( zakładka usługi odpłatne).

Jaki jest czas oczekiwania na leczenie?

Czas oczekiwania na leczenie to proces dynamiczny. Szpital prowadzi kolejkę oczekujących w trybie pilnym i planowym. O zakwalifikowaniu do kolejki w odpowiednim trybie, decyduje Komisja Lekarska w składzie 2 osobowym, powołana Zarządzeniem Dyrektora.
Przyjęcie w trybie pilnym  okres oczekiwania maksymalnie do 42 dni od zakwalifikowania do leczenia szpitalnego.
Przyjęcie w trybie planowym  zależy od ilości pacjentów deklarujących chęć leczenia poprzez dostarczenie skierowania  i  kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia . Okres oczekiwania comiesięcznie raportowany jest do NFZ i znajduje się  na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce dla pacjenta : informacja o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń.
W roku 2017 okres oczekiwania w trybie planowym na poszczególne oddziały wynosi:
– do 4 lat w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– do 1 roku na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej
– do 2 lat na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Wymagana dokumentacja, potrzebna do rozpoczęcia leczenia?

Konieczna dokumentacja potrzebna do zakwalifikowania na leczenie w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem  to:
1.oryginał skierowania wystawionego przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej – zgodnego z wymogami NFZ i obowiązującym prawem.
2.kopie dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie i konieczność leczenia szpitalnego , które pozwolą na wstępne zakwalifikowanie do leczenia szpitalnego : kopie dokumentów  z poradni specjalistycznej w której pacjent jest leczony, odpisy zdjęć RTG, tomografie komputerowe, rezonansy magnetyczne,  karty leczenia szpitalnego .
3.zaświadczenie od lekarza kierującego : o braku przeciwwskazań do czynnego leczenia rehabilitacyjnego , opinia o stopniu samoobsługi itp.

Nie dostarczenie dokumentacji medycznej w terminie 60 dni od otrzymania informacji  jest traktowane jako rezygnacja z leczenia w naszym szpitalu.

Jaki jest sposób kwalifikowania do leczenia?

Komisja Lekarska składająca się z 2 lekarzy specjalistów na cotygodniowym posiedzeniu analizuje skierowania i dokumentację medyczną dostarczoną przez pacjentów .
W przypadku wątpliwości i braku możliwości dokonania oceny stanu zdrowia na podstawie dostarczonej dokumentacji Komisja Lekarska :
– wzywa pacjenta do uzupełnienia dokumentacji medycznej,
– wzywa pacjenta do Przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej w celu zbadania i dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta .
Pacjent o powyższych decyzjach zostaje poinformowany stosownym pismem.

Dlaczego pacjent ma przyjeżdżać do Poradni Przyszpitalnej ?

W przypadku wątpliwości i braku możliwości dokonania oceny stanu zdrowia na podstawie dostarczonej dokumentacji Komisja Lekarska  wzywa pacjenta do Przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej w celu zbadania i dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta .
Pacjent o decyzji Komisji Lekarskiej zostaje poinformowany stosownym pismem.
Telefoniczne ustalenie terminu dogodnego dla pacjenta powinna nastąpić do 60 dni od otrzymania pisemnej informacji  o  konieczności oceny stanu zdrowia w trakcie badania i tym samym podjęcie decyzji o “pilności” leczenia rehabilitacyjnego w warunkach szpitalnych .

Jak długo może trwać czas pobytu w Szpitalu Rehabilitacyjnym?

Okres leczenia rehabilitacyjnego stacjonarnego określany jest każdorazowo indywidualnie przez lekarza z oddziału szpitalnego , który obejmuje opiekę medyczną konkretnego pacjenta według wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w:
– Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej czas leczenia to: od 3 do 6 tygodni
– Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej czas leczenia to:
– rehabilitacja neurologiczna wczesna od 3 do 9 tygodni ,
– rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN  od 6 do 16 tygodni
– rehabilitacja neurologiczna wtórna od 3 do 6 tygodni
– Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej czas leczenia to maksymalnie do 3 tygodni .

Co należy zabrać ze sobą do Szpitala ?

Do Szpitala należy zabrać się ze sobą:
– zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną (dotyczącą przebytych i aktualnych chorób: karty informacyjne, opisy badań, np. RTG, USG, TK, MR, itp.) ? dokumentacja w kserokopiach,
– dowód osobisty, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, numer NIP: osobisty i zakładu pracy( dane potrzebne do zwolnienia lekarskiego )
– aktualnie zażywane leki – prosimy osoby zgłaszające się do Szpitala aby, jeżeli przywożą swoje leki nie związane z przyczyną hospitalizacji (np. insulinę), zapewnili im warunki transportu  zgodnie z wymogami producenta. W przypadku braku takich  możliwości prosimy o zaopatrzenie się w recepty i wykup tych leków w aptece w Zakopanem.   W/w leki powinny być przepisane przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę w miejscu zamieszkania.
–  dres i obuwie do ćwiczeń,
– 2 ręczniki kąpielowe do zabiegów fizykoterapeutycznych.
– sztućce i naczynia stołowe do własnych potrzeb

Jakie są warunki lokalowe?

– Szpital posiada pokoje 2,3,4 osobowe, wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimna wodą. Część pokoi wyposażona jest w pełen węzeł sanitarny
– na piętrach znajdują się pomieszczenia sanitarno – higieniczne.
– Szpital nie zapewnia pokoi dla małżeństw. Zakwaterowanie w pokojach odbywa się zgodnie z ruchem chorych – nie jest prowadzona rezerwacja pokoi.
– Szpital nie zapewnia miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych.
– posiłki dostarczane są przez firmę zewnętrzną na stołówkę.
– pacjentom , którym lekarz zleci dostarczenie  posiłków do pokoi , zapewnia się ich dostawę do pokoju.
– w Szpitalu prowadzone jest leczenie dietetyczne zgodne z zleceniem lekarza prowadzącego.
– pacjentów zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz opuszczania terenu Szpitala.

Czy w szpitalu są pokoje małżeńskie?

Szpital nie zapewnia pokoi dla małżeństw.

Czy Szpital dysponuje parkingiem samochodowym?

Szpital nie dysponuje miejscami parkingowymi dla pacjentów.

Czy w salach są telewizory?

Tak w salach chorych są zamontowane telewizory.
Korzystanie z nich odbywa się na zasadach odpłatności (automaty wrzutowe).

Jakie jest wyposażenie pokoju?

W pokojach znajdują się łóżka, szafki i szafa na ubrania, telewizor, stolik, krzesła.
Każdy pokój posiada umywalkę z ciepłą i zimną wodą.
Obowiązuje bezwzględny zakaz używania w pokojach szpitalnych własnych czajników, telewizorów itp.

Czy w Szpitalu jest basen?

W Szpitalu jest basen. Zabiegi z hydroterapii według zalecenia lekarza prowadzącego dotyczą: masaży wirowych kończyn dolnych i górnych, kręgosłupa, biczy szkockich itp.
Do zabiegów wodnych radzimy zabrać własny ręcznik kąpielowy.

 Jakie jest wyżywienie w Szpitalu?

Wyżywienie szpitalne uwzględniające diety prowadzi firma zewnętrzna.
Diety są zalecane przez lekarza prowadzącego.
O jakość posiłków dba dietetyczka Szpitala.

Kiedy pacjent zostaje skreślony z Kolejki Oczekujących ?

Skreślenie z Kolejki Oczekujących następuje jeżeli :
– istnieje brak wskazań medycznych do rehabilitacji stacjonarnej
– choroba główna ze skierowania nie znajduje się w obowiązującym wykazie podanym przez NFZ,
-pacjent nie uzupełni dokumentacji medycznej w ciągu 60 dni od momentu powiadomienia pisemnego o decyzji Komisji Lekarskiej ,
– pacjent nie umówi się w ciągu 60 dni do Poradni Przyszpitalnej, jeżeli Komisja Lekarska zaprasza do stawienia się w w/w poradni,
– pacjent nie zgłosił się na leczenie w wyznaczonym terminie

Jakie zabiegi wykonuje się w Szpitalu?

W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym wykonywane  są następujące  rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych :
– kinezyterapia
– elektroterapia
– hydroterapia
– krioterapia
– światłolecznictwo
– ciepłolecznictwo
– inhalacja
– masaże lecznicze