Kodeks etyki pracownika

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

 

Misja

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem jest szpitalem udzielającym świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców całej Polski, a w szczególności mieszkańcom Małopolski.

Misją Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr.  S. Jasińskiego w Zakopanem jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej, która w połączeniu z przyjazną pacjentowi atmosferą, nieustanną poprawą warunków jego pobytu, przy stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników, zapewnią możliwy do uzyskania powrót do zdrowia pacjentom leczonym w naszej jednostce.

Dyrekcja w pracy realizuje hasło „Bezpieczny pacjent i bezpieczny personel szpitala”.

 

KODEKS  ETYKI PRACOWNIKA

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

 

 

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Szpitalu – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracownika Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 3. Pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkie osoby wykonujące prace na rzecz Szpitala na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych oraz osoby zarządzające Szpitalem.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Kodeks zawiera zasady i powszechnie uznane normy etyczne wyznaczające oczekiwane standardy postępowania pracowników Szpitala.
 2. Wykonując swa pracę pracownicy wykorzystują w najlepszy sposób swoją wiedzę i umiejętności. W swych działaniach uwzględniają w szczególności zasady:
 • rzetelności zawodowej,
 • odpowiedzialności,
 • uczciwość,
 • bezstronności i przejrzystość postępowania.
 1. Stosowanie zawartych w niniejszym Kodeksie zasad służy budowaniu uczciwej, efektywnej i przyjaznej pacjentom placówki ochrony zdrowia.
 2. W realizacji powyższych celów wszyscy pracownicy Szpitala zobowiązani są znać i stosować przyjęte w niniejszym Kodeksie zasady.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

 

 1. Zasada rzetelności zawodowej oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
 • wykonuje swoje obowiązki zgodnie z wymaganym poziomem wiedzy,
 • dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwija wiedzę zawodową,
 • potrafi w sposób merytoryczny i racjonalny uzasadnić swoje postępowanie i podejmowane decyzje,
 • współpracuje i korzysta z doświadczeń przełożonych i współpracowników,
 • jest życzliwy i wyrozumiały w stosunku do pacjentów,
 • dba o pełną znajomość i poszanowanie praw pacjenta,
 • aktywne uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w miejscu pracy,
 • dba o dobre imię Szpitala i zatrudnionych w nim pracowników.

 

 1. Zasada odpowiedzialności oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
 • wykonuje swoje obowiązki z najwyższą starannością,
 • dba o powierzone mu mienie i swoje stanowisko pracy,
 • w pełni odpowiada za efekty swojej pracy,
 • przy podejmowaniu decyzji analizuje jej konsekwencje, w tym zwłaszcza skutki finansowe,
 • w miarę potrzeby informuje współpracowników o podjętych decyzjach,
 • reaguje w przypadkach dostrzeganych nieprawidłowości.

 

 1. Zasada uczciwości oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
 • postępuje zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także z powszechnie przyjętymi normami etycznymi,
 • równo traktuje wszystkich pracowników, bez względu na stopień podległości czy podporządkowania,
 • w sposób obiektywny traktuje pacjentów i współpracowników,
 • nie ujawnia swych przekonań czy upodobań i nie pozwala, by mogły one prowadzić do decyzji stronniczych, faworyzujących lub dyskryminujących,
 • nie podejmuje prac ani zajęć, tak w Szpitalu, jak i poza nim, kolidujących z obowiązkami służbowymi i interesem Szpitala,
 • przyznaje się do popełnionego błędu lub zaniedbania wyciągając z nich wnioski do swej dalszej pracy,

 

 1. Zasada bezstronności i przejrzystości postępowania oznacza, że każdy pracownik Szpitala:
 • przy rozpatrywaniu spraw wynikających z jego kompetencji kieruje się wyłącznie merytorycznie uzasadnionymi racjami,
 • dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności,
 • w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich pracowników, pacjentów i wykonawców,
 • nie ulega naciskom prowadzącym do nieakceptowalnego załatwienia prowadzonej sprawy,
 • nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
 • nie wykorzystuje pomieszczeń i urządzeń Szpitala do celów prywatnych,
 • nie ujawnia informacji poufnych oraz innych zdobytych w miejscu pracy informacji ani nie wykorzystuje ich dla korzyści osobistych.

 

ZASADY ZAPOBIEGANIA KORUPCJI

 

Każdy pracownik Szpitala:

 • od pacjentów, współpracowników i wykonawców nie przyjmuje korzyści osobistych lub majątkowych w zamian za wykonanie lub powstrzymanie się od wykonywania określonego działania,
 • nie wykorzystuje zdobytych w miejscu pracy informacji dla osiągnięcia korzyści osobistych lub majątkowych,
 • nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności do organizacji czy stowarzyszeń,
 • aktywnie przeciwdziała tworzeniu atmosfery sprzyjającej powstawaniu zagrożeń korupcyjnych,
 • wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu czy wykonawców, świadczących usługi na rzecz Szpitala,
 • ujawnia sytuacje konfliktu interesów w jakich może się znaleźć, a które mogą mieć wpływ na jego obiektywizm lub dobre imię Szpitala.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W realizacji określonych w Kodeksie celów pracownicy stosują także:
 • Zarządzenia Dyrektor Szpitala,
 • regulaminy, instrukcje i zasady postępowania obowiązujące w Szpitalu,
 • zasady zawarte w Kodeksach etycznych właściwych dla danego zawodu,
 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać określonych w Kodeksie zasad i norm,
 2. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu pracownicy Szpitala ponoszą przewidzianą przepisami odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną,
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Kodeksu sprawuje Szpitalna Komisja Etyczna

 

 

 

Zakopane, 20.12.2019r.