Deklaracja dostępności

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Wstęp do Deklaracji

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem www.rehabilitacja.zakopane.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Skorupa, adres poczty elektronicznej: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny proponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego znajduje się w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 9.

Do budynku prowadzą 4 wejścia:

A – wejście główne od ul. Ciągłówka – od wejścia do poziomu I piętra, na którym znajduje się winda, osoby niepełnosprawne korzystają z platformy schodowej;

B – wejście od placu parkingowego – bezpośrednio przy wejściu znajduje się winda osobowa obsługująca wszystkie kondygnacje (z uwagi na pandemię wejście czasowo niedostępne);

C – wejście do poradni specjalistycznych i do ośrodków dziennej rehabilitacji – do wejścia prowadzą schody, w sytuacji osoby niepełnosprawnej polecane jest wejście A;

D – wejście do Izby Przyjęć – podjazd dostosowany dla samochodów, w przypadku przyjmowania osób niepełnosprawnych istnieje możliwość kierowania ich po przyjęciu do windy osobowej.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier (komunikacja pozioma – korytarze zaopatrzone w poręcze, komunikacja pionowa – windy osobowe, platformy schodowe).

Punkt Informacyjny (portiernia) znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym (A).

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdej z 5 kondygnacji.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny – na każdej kondygnacji zaznaczono sposób dotarcia do określonych pomieszczeń.

Na każdej kondygnacji umieszczono wizualną informację z zaznaczenie sposobu i kierunków ewakuacji. Wszystkie osoby funkcyjne przechodzą okresowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Corocznie przeprowadzane są ćwiczenia w zakresie próbnej ewakuacji.

Na wewnętrznym placu parkingowym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Szpitala nie ma (poza windami osobowymi) oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Na głównej stronie internetowej Szpitala znajduje się informacja, że Szpital jest w pełni przystosowany do leczenia pacjentów niepełnosprawnych.

Na głównej stronie internetowej Szpitala każdy pacjent może przy pomocy Panelu sterującego może wybrać dogodny dla siebie sposób korzystania z zamieszczonych tekstów:

  • powiększ tekst;
  • zmniejsz tekst;
  • front do odczytu;
  • podświetl linki;
  • skala szarości;
  • wysoki kontrast;
  • czarno-żółte;
  • nawigacja klawiaturą;
  • wyłącz animacje;
  • resetuj ustawienia.

W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami (wynikającymi z niepełnosprawności) pracownik schodzi do pacjenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Izby Przyjęć czy portiera o konieczności obsługi pacjenta z niepełnosprawnością ruchową – obsługa pacjenta następuje przy Punkcie Informacyjnym lub w wydzielonym pomieszczeniu przy Izbie Przyjęć.

W Szpitalu nie można skorzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego.