Statut Szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

 STATUT

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  im. dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem jest podmiotem leczniczym  prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  im. dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem zwany dalej „Podmiotem” uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

§ 2

Podmiotem tworzącym Podmiot jest Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3

Podmiot działa na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa,
 2. niniejszego statutu.

II.  CELE I  ZADANIA PODMIOTU

§ 4

Podstawowym celem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów z terenu całego kraju zgodnie z aktualnie obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.

§ 5

 1. Do zadań Podmiotu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, jak też promocja zdrowia.
 2. Podmiot może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.
 3. Podmiot może prowadzić działalność gospodarczą taką jak:
 4. wynajem pomieszczeń,
 5. świadczenie niezakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia usług medycznych,
 6. wynajem miejsc reklamowych,
 7. usługi szkoleniowe,
 8. oraz inną działalność nie wymienioną wyżej nie naruszającą zadań statutowych: opłaty parkingowe, kiermasze.

Podmiot może prowadzić i organizować szkolenia z zakresu rehabilitacji.

Podmiot realizuje zadania obronne określone ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia Państwa  i w okresie wojny.

III. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 6

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 1. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 2. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w chorobach układu oddechowego,
 3. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji neurologicznej,
 4. stacjonarne leczenie rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,
 5. dzienne leczenie rehabilitacyjne,
 6. ambulatoryjne leczenie rehabilitacyjne,
 7. udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
 8. świadczenia diagnostyczne,
 9. promocja zdrowia,
 10. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

IV.  SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA PODMIOTU

§ 7

Siedzibą Podmiotu jest miasto Zakopane.

§ 8

Obszar działania Podmiotu obejmuje teren całego kraju

V.  ORGANY PODMIOTU

§ 9

Organami Podmiotu są Dyrektor i Rada Społeczna Podmiotu.

§ 10

 1. Podmiotem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Podmiotu.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz wyznaczony zastępca, ewentualnie główny księgowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 11

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego nawiązuje z Dyrektorem Podmiotu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

§ 12

 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
 1. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, w przypadku gdy sam nie jest lekarzem,
 2. zastępcy dyrektora ds. administracyjnych,
 3. głównego księgowego,
 4. oraz podlegających mu bezpośrednio samodzielnych stanowisk medycznych i niemedycznych.

2. Dyrektor Podmiotu:

 1. ustala Regulamin Organizacyjny Podmiotu,
 2. zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta i zabezpiecza ich przestrzeganie,

c. stosownie do istniejących potrzeb powołuje zespołu i komitety jako kolegialne ciała pomocnicze lub opiniodawcze, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy,

d. w drodze zarządzeń, z zachowaniem obowiązujących przepisów,  reguluje pozostałe sprawy związane
z funkcjonowaniem Podmiotu.

§ 13

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Małopolskiego oraz organem doradczym Dyrektora Podmiotu.

§ 14

 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany.
 4. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.
 5. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać uzasadnienie – powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach uprawniają Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie.
 6. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania.

§ 15

W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą:

 1. jako przewodniczący Rady – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego
 2. jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Małopolskiego w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 16

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach:

 1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Podmiotu,
 3. przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
 4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,

2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego, w tym planu  inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z  planu finansowego, w tym planu  inwestycyjnego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku,
 5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f. regulaminu organizacyjnego.

3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;

5.wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.

§ 17

Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 18

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Podmiotu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 19

 1. Nadzór nad Podmiotem sprawuje podmiot tworzący.
 2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Podmiotu z przepisami prawa, statutem
  i regulaminem organizacyjnym.

VI. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PODMIOTU

§ 20

Strukturę organizacyjną Podmiotu zgodnie z załączonym schematem tworzą:

 1. Dyrektor i Rada Społeczna jako organ doradczy.
 2. Pion lecznictwa, w skład którego wchodzą:

1) Przedsiębiorstwo Podmiotu pod nazwą: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego – lecznictwo szpitalne

 1. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej,
 2. Oddział rehabilitacji pulmonologicznej,
 3. Oddział rehabilitacji neurologicznej,
 4. Izba Przyjęć,
 5. Dział Farmacji Szpitalnej,
 6. Wydzielone łóżka intensywnej opieki medycznej

2)     Przedsiębiorstwo Podmiotu pod nazwą: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego – lecznictwo ambulatoryjne

 1. Poradnia rehabilitacyjna
 2. Poradnia neurologiczna
 3. Poradnia reumatologiczna
 4. Poradnia logopedyczna
 5. Poradnia chorób metabolicznych
 6. Poradnia wad postawy
 7. Poradnia medycyny pracy
 8. Pracownie diagnostyczne

– pracownia USG

– pracownia spirometryczna

– pracownia badań czynnościowych

 1. gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 2. Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej
 3. Ośrodek dziennej rehabilitacji kardiologicznej
  1. Dział Fizjoterapii .

3)     samodzielne stanowiska medyczne

4)     Centrum Rehabilitacji i Lecznictwa Ambulatoryjnego – usługi komercyjne

 1. Leczenie stacjonarne
 2. Lecznictwo ambulatoryjne

– Poradnia rehabilitacyjna

– Poradnia neurologiczna

– Poradnia reumatologiczna

– Poradnia logopedyczna

– Poradnia chorób metabolicznych

– Poradnia wad postawy

– Poradnia medycyny pracy

– Fizjoterapia ambulatoryjna

– Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej

– Ośrodek dziennej rehabilitacji kardiologicznej

– Pracownia badań czynnościowych

– Pracownia USG

– Pracownia spirometryczna

– gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 1. Pion administracyjny, wspólny dla wymienionych przedsiębiorstw, w skład którego wchodzą:

1)               Dział administracyjno – eksploatacyjny

2)               Dział ekonomiczno – finansowy

3)               Stanowisko do spraw pracowniczych

4)               Pełnomocnik ds. organizacyjno-prawnych oraz ds. ochrony informacji niejawnych,

5)               Stanowisko ds. remontów i inwestycji,

6)               Stanowisko ds. zamówień publicznych,

7)               Stanowisko ds. BHP

8)               Inne samodzielne stanowiska niemedyczne

 1. Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

 

VII. GOSPODARKA FINANSOWA PODMIOTU

§ 21

Podmiot jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności
i  reguluje zobowiązania.

§ 22

1.    Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy i inwestycyjny Podmiotu opracowany przez Dyrektora Podmiotu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

2.    Dyrektor przekazuje zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez siebie plan finansowy Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 23

Podmiot  może uzyskiwać środki finansowe:

 1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 2. z wydzielonej działalności gospodarczej wskazanej w § 5 ust. 5,
 3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
 4. na cele i na zasadach określonych w art. 114 – 117 ustawy o działalności leczniczej;
 5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 6. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art 59 ust.2 ustawy
  o działalności leczniczej.

§ 24

1. Wartość majątku Podmiotu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Zakładu.

2. Podmiot decyduje samodzielnie o podziale zysku.

3. Podmiot pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej  oraz przepisy wydane na jej podstawie.