Regulamin dla pacjentów i osób odwiedzających

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

REGULAMIN DLA PACJENTÓW I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 

PRAWA PACJENTA

 

 1. Każdy pacjent korzysta z praw określonych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Treść ustawy dostępna jest w każdym oddziale Szpitala. Wykaz  podstawowych praw pacjenta udostępniony jest na tablicach ogłoszeń w Oddziałach Szpitala.
 2. Każdy pacjent ma prawo zgłaszania Kierownikowi Oddziału i Dyrektorowi uwag, wniosków i zażaleń dotyczących przebiegu leczenia i funkcjonowania Szpitala.
 3. Pacjent ma prawo do korzystania z depozytu przedmiotów wartościowych, co oznacza, że Szpital nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 4. Pacjent ma prawo do odwiedzin.

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1. Pacjent ma obowiązek czynnego udziału w zabiegach rehabilitacyjnych    i aktywnej współpracy z zespołem leczącym.
 2. Pacjent ma obowiązek zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i współżycia społecznego, szanować prawo innych pacjentów do spokojnego i niezakłóconego realizowania procesu leczenia.
 3. Pacjent ma obowiązek nieprzerwanego noszenia na ręce opaski identyfikacyjnej.
 4. Pacjent ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 5. Bez wiedzy i zgody lekarza pacjentowi nie wolno przyjmować innych leków, poza podawanymi w Szpitalu według wskazań lekarza.
 6. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent nie ma prawa korzystać samodzielnie z opieki medycznej w innych jednostkach posiadających podpisany kontrakt z NFZ (szpitale, poradnie, gabinety prywatne).
 7. Pacjent zobowiązany jest ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących w Szpitalu oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Pacjent zobowiązany jest szanować mienie Szpitala. Pacjenci, z winy których powstały uszkodzenia lub braki w przedmiotach i urządzeniach Szpitala, ponoszą za nie odpowiedzialność materialną.
 9. Pacjentom zabrania się:
 • samowolnego opuszczania wyznaczonych zabiegów,
 • opuszczania Szpitala bez zgody lekarza,
 • opuszczania Szpitala w godzinach nocnych,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania na terenie Szpitala w stanie po spożyciu alkoholu,
 • palenia tytoniu w budynku i na terenie Szpitala,
 • wnoszenia na teren Szpitala środków odurzających, łatwopalnych, broni palnej lub białej,
 • używania w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych urządzeń grzewczych,
 • posiadania własnych odbiorników telewizyjnych,
 • zmian w istniejących instalacjach, szczególnie telewizyjnej i elektrycznej.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej postanowień powoduje wypisanie pacjenta ze Szpitala w trybie natychmiastowym.

 1. Pacjent nie może, bez uzyskania wcześniejszej zgody lekarza prowadzącego lub Kierownika Oddziału, opuszczać terenu Szpitala. Zgoda na opuszczenie terenu Szpitala może być wydana tylko w przypadkach wyjątkowych   z określeniem czasu powrotu. W przypadku uzyskania zgody lekarza prowadzącego pacjent zgłasza, celem odnotowania w rejestrze,  wyjście          i powrót w dyżurce pielęgniarskiej – pok. nr 208 na II piętrze.

 

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW

 

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się: od poniedziałku do soboty w godz. od 15.00 do 20.00, w niedzielę od godz. 9.00 do godz. 20.00.
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest po poinformowania Punktu Informacyjnego o wejściu na teren budynku Szpitala.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są, pod groźbą usunięcia z terenu Szpitala, do przestrzegania wymienionych w pkt 8 Obowiązków pacjentów zakazów.
 4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania praw innych pacjentów, w tym w szczególności prawa do intymności, spokoju       i niezakłóconego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Osoba odwiedzająca może sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjna nad pacjentem, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia w udzielaniu świadczeń innym pacjentom i zostanie uzgodnione z personelem medycznym, Szpitala.
 6. Zabrania się odwiedzin osobom chorym na chorobę zakaźną.
 7. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie zagrożeń epidemiologicznych, Szpital może wprowadzić zakaz lub ograniczenie odwiedzin pacjentów.