Zamówienia publiczne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”. DODANO PYTANIA i ODPOWIEDZI oraz ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 11.09.2018r.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  do dnia 11.09.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Dodano informacje z otwarcia ofert 24.10.2017r.

Ogłoszenie nr 602765-N-2017 z dnia 2017-10-16r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem .

Numer referencyjny: ZPP-2810-10/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/10/2017, godzina: 12:30,

POBIERZ
/
/
 
 /
/
/
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 /

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 13.03.2017r

 


 

Ogłoszenie nr 38661 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-04/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/03/2017, godzina: 12:30,

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 07.03.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.03.2017

Zatwierdzam dnia. 13.03.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz