Jakość usług

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

System compliance w Szpitalu

Coraz większą uwagę zwraca się w szpitalach na zgodność podejmowanych działań nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także z zasadami etyki. Takie działania, tworzące system compliance, podjęliśmy i w naszej  jednostce. Zaangażowanie wszystkich pracowników przełożyło się na uzyskanie Certyfikatu „Systemu compliance”. Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który w pełni wdrożył wszystkie wymogi Systemu.

Wizyta akredytacyjna 2016

W dniach 20 – 22 stycznia br. w naszym Szpitalu  przeprowadzono wizytę akredytacyjną. Zespół Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ocenił sposób realizacji świadczeń zdrowotnych, ich jakość oraz zaangażowanie personelu w leczenie pacjentów.

Gwarancja wysokiej jakości usług

W naszym szpitalu pracują doświadczeni lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii, balneoklimatologii, fizjoterapii, kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, pediatrii, ortopedii, chirurgii.  Wkład pracy jaki wnosi zespół medyczny wraz z zespołem pielęgniarskim oraz rehabilitacyjnym przynosi wiele satysfakcji w leczeniu naszych pacjentów. Trud ten został doceniony przyznaniem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań międzynarodowego standardu PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27014:2012. Zakres systemu objął udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach całodobowej szpitalnej, dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w naszym Szpitalu. Szpital otrzymał od Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny, który potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Od wielu lat posiadamy Certyfikat Polskiej Sieci Promujących Zdrowie (Polish Network of Health PromotingHospitals and Health Services) oraz Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Audyt wdrożonych systemów jakościowych

W dniach 21 i 22 września br. przeprowadzono w Szpitalu kolejny audyt nadzoru wdrożonych systemów jakościowych, tj.

  • ISO 9001:2009
  • Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
  • Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji wg normy  ISO-IEC-27001:2014
  • Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2014

3.10.2014 roku wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Anna Wyroba wręczyła Certyfikat, będący zwieńczeniem całorocznego wdrażania, zakończonego pozytywnym audytem, kolejnych systemów zarządzania – tym razem zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP. W ten sposób Szpital stał się drugim szpitalem w Polsce, posiadającym wszystkie podlegające  certyfikacji systemy jakościowe, czyli tzw. „złotą piątkę”.

Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

W dniach 18 – 19.10.2010r. odbył się w Szpitalu audyt certyfikacyjny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Stanowił zwieńczenie prac nad wdrożeniem tego systemu i jego integracją z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Zintegrowany System Zarządzania.