Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZPP-2810-13/22 – „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZPP-2810-13/22 – „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Zakopane, dnia 16.09.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/22

                                          Wszyscy Wykonawcy                              

ZPP-2810-13/22

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Has-med. sp. z o.o.

ul.Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 10 100,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 544,00 zł

Podatek VAT 23% tj. 759,00 zł

Cena brutto: 11 403,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny, wydłużenia okresu gwarancji oraz skrócenia terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium skrócenia terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 20% Skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
1.

 

 

Has-med. sp. z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt
2. LU Industrials sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

 

30,45 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 70,45 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz