Ogłoszenie o zamówieniu na “Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-14/22 ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT – DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 20.09.22r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na “Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-14/22 ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT – DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 20.09.22r.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00344699/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Numer referencyjny: ZPP-2810-14/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/09/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 13.09.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-14/22

Zakopane, dnia 20.09.2022r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”, znak ZPP-2810-14/22.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r. do godz. 12:00.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm) zmianie uległy następujące zapisy SWS:

 Rozdział IX pkt 1 – Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 września 2021 roku;

 12.1 Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia – 27.10.2022r.

14.11.    Termin składania ofert otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa dnia  28 września 2022 r. o godz.  12:00.

15.1.      Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2022 r., o godzinie 12:15.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz

POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I OPOWIEDZI 20.09.22r.