Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-13/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 12.09.2022r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-13/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 12.09.2022r.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00339379/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Numer referencyjny: ZPP-2810-13/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/09/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zakopane, dnia 12.09.2022r.

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SWZ

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego na: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ”Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przesyłam Państwu treść pisemnych pytań i odpowiedzi związanych z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania dotyczące przedmiotowej SWZ

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu Defibrylatora AED o podanych parametrach? Pozwoli to Wykonawcy – na dostarczenie o czasie urządzenia najwyższej jakości zgodnie z oczekiwaniami technicznymi Zamawiającego i poszerzy możliwość składania konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia i wydzielenia z pakietu Defibrylatora AED.

Zatwierdzam dnia 12.09.2022r.

                                                                                                                         Dyrektor

                                                         Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

                                                   im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

                                Krystyna Walendowicz

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ” wynosi 12 000 zł brutto.

Zatwierdzam dnia 16.09.2022r.

Dyrektor

                                                         Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

                                                   im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

                                Krystyna Walendowicz