Ogłoszenie o zamówieniu na “Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-12/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.09.22r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na “Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-12/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.09.22r.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00330807/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Numer referencyjny: ZPP-2810-12/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/09/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 02.09.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Zakopane, dnia 07.09.2022r.

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SWZ

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego na: „Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przesyłam Państwu treść pisemnych pytań i odpowiedzi związanych z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania dotyczących przedmiotowej SWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie nr 1

Pytanie do OPZ, część 6 “Forti Client: 75 kpl lub równoważny, współgrający z systemem FortiNet”

Czy rozwiązanie powinno posiadać na stacjach końcowych ochronę antywirusową, sandbox oraz firewall aplikacyjny? Posiadanie wyżej wymienionych funkcjonalności znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak rozwiązanie Forti Client: 75 kpl lub równoważny, współgrający z systemem FortiNet musi posiadać na stacjach końcowych ochronę antywirusową, sandbox oraz firewall aplikacyjny.

 

                    Zatwierdzam dnia 07.09.2022r.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Krystyna Walendowicz