Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: ZPP-2810-10/22 „Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: ZPP-2810-10/22 „Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/22

Zakopane, dnia 03.08.2022r.

 

                                           Wszyscy Wykonawcy                              

ZPP-2810-10/22

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

34-400 Nowy Targ os. Gazdy 15

 

Cena netto: 70 881,45

Podatek VAT 23% tj. 16 302,73

Cena brutto: 87 184,18

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny, wydłużenia okresu gwarancji oraz zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium wydłużenie okresu gwarancji – 20% Kryterium termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy- 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

 

                                  Dyrektor

                                                                   mgr Krystyna Walendowicz