Ogłoszenie o zamówieniu na: Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-10/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-10/22

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00253557/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Adaptacja części pomieszczeń w przyziemiu obok hali basenowej na dwie łazienki dla pacjentów wraz z częściową przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego na zapleczu basenu rehabilitacyjnego w przyziemiu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Numer referencyjny: ZPP-2810-10/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/07/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 13.07.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz