Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: ZPP-2810-09/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: ZPP-2810-09/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/22

Zakopane, 20.06.2022 r.

 

                                            Wszyscy Wykonawcy                              

   ZPP-2810-09/22

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal

Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38,

20-147 Lublin

Cena netto: 28 287,24 zł

Podatek VAT 8% tj. 1 520,16 zł

Podatek VAT 23% tj. 2 135,60 zł

Cena brutto: 31 943,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny, okresu gwarancji oraz skrócenia terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 14,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 94,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal

Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38,

20-147 Lublin

 

60,00 pkt 14,00 pkt 20,00 pkt 94,00 pkt
2 HAS-MED Spółka z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

50,54 pkt 6,00 pkt 20,00 pkt 76,54 pkt
3 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków

ul. Balicka 117

30-149 Kraków

 

43,87 pkt 6,00 pkt 0 pkt 49,87 pkt
4 Ultra-Viol sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik

ul. Stępowizna 34,

95-100 Zgierz

Oferta odrzucona

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz