Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: ZPP-2810-08/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: ZPP-2810-08/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/22

Zakopane, dnia 06.06.2022r.

 

 

                                              Wszyscy Wykonawcy                      

               ZPP-2810-08/22

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Pakiet nr 1: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Pakiet nr 2:

HAS-MED Spółka z o.o.

  1. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 157 250,00 zł

Podatek VAT 8% tj. 12 580,00 zł

Cena brutto: 169 830,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny, okresu gwarancji oraz skrócenia terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 86,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED Spółka z o.o.

ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

60,00 pkt 6,00 pkt 20,00 pkt 86,00 pkt

 

                                                       Dyrektor

                                                                              mgr Krystyna Walendowicz