Informacja o unieważnieniu postępowania ZPP-2810-08/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” w części nr 1 (pakiet 1)

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania ZPP-2810-08/22 „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” w części nr 1 (pakiet 1)

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/22

Zakopane, dnia 06.06.2022r.

 

                                                       Wszyscy Wykonawcy                      

                      ZPP-2810-08/22

Działając na podstawie art. 260 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” zostało unieważnione w części 1 (pakiet nr 1).

Podstawa prawna:  na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania przetargowego. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 1 (pakiet nr 1), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty: 61 405,00 zł netto, tj. 71 559,15 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie pakietu nr 1: 45 932,27 netto tj. 52 330,00 zł brutto.

                                                                    Dyrektor

                                                                               mgr Krystyna Walendowicz