Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-08/22 DODANO Pytania i odpowiedzi z 31.05.22r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-08/22 DODANO Pytania i odpowiedzi z 31.05.22r.

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00176571/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-08/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/06/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 25.05.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Zakopane, dnia 02.06.2022r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota wynosi:

Pakiet nr 1:

45 932,27 zł netto

52 330, 00 zł brutto

Pakiet nr 2:

161 851,85 zł netto

174 800,00 zł brutto

Razem:

161 851,85 zł netto

227 130,00 zł brutto

Zatwierdzam dnia. 02.06.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz