Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-07/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-07/22

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00154177/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Roboty bydowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-07/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/05/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 11.15.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz