Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-06/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 22.04.2022r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-06/22 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 22.04.2022r.

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00124740/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-06/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/05/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 15.04.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Zatwierdzam dnia. 22.04.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz