Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-04/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-04/22

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/22

Zakopane, dnia 30.03.2022r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/22

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem „  została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń

Ul. Ustup 23 B,

34-500 Zakopane

cena netto: 141 861,38 zł

podatek VAT 23 % tj. 32 628,12 zł

cena brutto: 174 489,50 zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 90,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ:

Zestawienie złożonych ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 30% Kryterium termin zakończenia realizacji – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

Osiedle Gazdy 15,

34-400 Nowy Targ

 

 

58,54 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

 

 

0,00 pkt

 

 

88,54 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń

Ul. Ustup 23 B,

34-500 Zakopane

 

 

60,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

90,00 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz