Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-05/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-05/22

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/22

Zakopane, dnia 23.03.2022r.

 

  Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-05/22

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

URTICA Sp. z o.o.                                                      

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

cena netto: 162 541,33 zł

podatek VAT: 13 003,34 zł

cena brutto: 175 544,67 zł

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ:

 

Zestawienie złożonych ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

 

 

60,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

 

20,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz