Ogłoszenie o zamówieniu na: Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-04/2022

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-04/2022

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00082465/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-04/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/02/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 10.03.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Zakopane, dnia 25.03.2022r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zagospodarowanie terenu Szpitala w ramach zadania pn. „Droga do zdrowia” – jako III etap w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota wynosi 150 004,19 złotych brutto.

Zatwierdzam dnia. 25.03.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz