Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-05/2022. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 16.03.2022r. oraz zmianę terminy składania ofert na 21.03.2022r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-05/2022. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 16.03.2022r. oraz zmianę terminy składania ofert na 21.03.2022r.

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00081861/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-05/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Nowy termin składania ofert

Data: 21/03/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 10.03.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Zatwierdzam dnia. 16.03.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz