Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-03/2022

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-03/2022

Ogłoszenie nr  2022/BZP 00079445/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-03/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/02/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ

Zatwierdzam dnia. 08.03.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Zakopane, dnia 16.03.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/21

 

 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwotę 159 600,00 złotych brutto.