Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-01/22

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-01/22

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/22

Zakopane, dnia 24.02.2022r.

  Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-01/22

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena netto: 231 387,40 zł

Podatek VAT 5, 8, 23% tj: 15 662,95 zł

Cena brutto: 247 050,35 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin dostawy, termin przydatności. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 1

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

 

 

 

60,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

 

 

20,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

2

SINMED Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

 

 

48,53 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

88,53 pkt

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz