Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-01/22 na: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPP-2810-01/22 na: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

              Zakopane, dnia 15.02.2022r.

 

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/22

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 SINMED Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

 

Cena netto: 286 994,75 zł

Podatek VAT 5, 8, 23% tj: 18 474,58 zł

Cena brutto: 305 469,33 zł

2 Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

 

Cena netto: 231 387,40 zł

Podatek VAT 5, 8, 23% tj: 15 662,95 zł

Cena brutto: 247 050,35 zł

Dyrektor

Krystyna Walendowicz