Ogłoszenie o zamówieniu na: “Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-01/22 Dodano pytania i odpowiedzi z dnia 11.02.2022r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: “Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-01/22 Dodano pytania i odpowiedzi z dnia 11.02.2022r.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00048971/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-01/22

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/02/2022, godzina: 12:00,

POBIERZ
Zatwierdzam dnia. 07.02.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 11.02.2022r.
Pytania i odpowiedzi
Zatwierdzam dnia. 11.02.2022r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz