Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-03/21

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-03/21

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/21

Zakopane, dnia 22.10.2021r.

  

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-03/21

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” została wybrana najkorzystniejsza oferta dla pakietu 1, 2, 3 złożona przez:

 Pakiet nr 1

KALMED Iwona Renz  Ul. Wilczak 3

Cena netto: 65 560,00 zł  VAT 8% tj: 5 244,80 zł  Cena brutto: 70 804,80 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 86,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 1

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

KALMED Iwona Renz

Ul. Wilczak 3

61-623 Poznań

 

 

60,00 pkt

 

 

6,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

 

86,00 pkt

 

Pakiet nr 2

HAS-MED Sp. z o.o.  Ul. Młyńska 20  43-300 Bielsko-Biała

 Cena netto: 70 800,00 zł  VAT 8% tj. 4.240,00 zł  VAT 23% tj. 4.071,00 zł

Cena brutto: 79 011,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 60,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 2 ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

 

60,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

 

60,00 pkt

 

Pakiet nr 3

PHU Technomex Sp. z o.o.  Ul. Szparagowa 15  44-141 Gliwice

 

Cena netto: 55 696,62  zł VAT 23% tj. 6 364,31 zł VAT 8% tj. 2 242,06 Zł

Cena brutto: 64 302,99 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okres gwarancji, skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena brutto oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 14,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 74,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert dla pakietu nr 1 ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

PHU Technomex Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

 

 

60,00 pkt

 

 

14,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

 

74,00 pkt

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz