Ogłoszenie o zamówieniu na: “Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-04/21 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 21.10.2021r. oraz z dnia 22.10.2021r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: “Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-04/21 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 21.10.2021r. oraz z dnia 22.10.2021r.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234184/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-04/21

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/10/2021, godzina: 12:00,

POBIERZ
Zatwierdzam dnia. 18.10.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 21.10.2021r.

Pytania i odpowiedzi 21.10.2021r.

Zatwierdzam dnia. 21.10.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 22.10.2021r.

Pytania i odpowiedzi 22.10.2021r.

Zatwierdzam dnia. 22.10.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że Zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia kwotę:

Pakiet nr 1 – 186 000 zł netto tj. 200 880 zł brutto

Pakiet nr 2 – 22 000 zł netto tj.  25 170 zł brutto

Łącznie: 208 000 zł netto tj. 226 050 zł brutto.

Zatwierdzam zmiany dnia. 26.10.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz