Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę – “Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-03/21 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 15.10.2021r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę – “Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-03/21 DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 15.10.2021r.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226290/01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-03/21

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2020, godzina: 12:00,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 08.10.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 15.10.2021r.

Pytania i odpowiedzi 15.10.2021r.

Zatwierdzam dnia. 15.10.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz