Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-02/21

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem” ZPP-2810-02/21

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/21                                                                                  Zakopane, dnia 20.09.2021r.

 
 

 

                                Wszyscy Wykonawcy                       

ZPP-2810-02/21

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00165262/01 w dniu 31.08.2021 r., na zamówienie pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

Cena netto za cały okres świadczenia usługi:  595 200,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 732 096,00 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium jakość, ilość osób zatrudnionych do wyk. usługi, status podmiotu ekonomii społecznej. W  kryterium cena brutto za wykonanie usługi oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium jakość usługi – 15,00 pkt, w kryterium liczba osób zatrudnionych do wyk. usługi – 10,00 pkt, w kryterium status podmiotu ekonomii społecznej – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 95,00 pkt.

 

Zestawienie ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium jakość – 20% Kryterium liczba pracowników – 10% Kryterium status podmiotu ekonomii społecznej – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

 

 

60,00 pkt

 

 

15,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

 

10,00 pkt

 

 

95,00 pkt

 

 

2

Konsorcjum firm:

Impel System Sp. z o.o.  – lider konsorcjum

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o., Hospital Service Sp. z o.o., ARS Medica Sp. z o.o.

 

 

44,70 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

1,00 pkt

 

 

75,70 pkt

 

                                Dyrektor

                                                                  mgr Krystyna Walendowicz