Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.” ZPP-2810-01/21

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.” ZPP-2810-01/21

Zakopane, dnia 08.06.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-01/21

  Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-01/21

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00044895/21 w dniu 30.04.2021 r., na zamówienie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.”została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń,

34-500 Zakopane, ul. Ustup 23B

cena wybranej oferty: 1 160 000,00 zł brutto

słownie złotych: milion sto sześćdzeisąt tysięcy złotych 00/100 brutto

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 30% Kryterium termin zakończenia realizacji – 10% Łącznie pkt.
1 Firma Inżynieryjno Remontowo Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut  Zakopane 34-500 ul. Guty 26  

45,72 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

 

85,72 pkt

2 Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, 34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15  

46,76 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

86,76 pkt
3 SORTED Sp. z o.o. 05-500 Chyliczki ul. Wschodnia 27B  

37,08 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

77,08 pkt
4 Wojciech Pawlikowski Tatrzańska Firma „JUNIOR”  Murzasichle  34-531 ul. Lichajówki 7  

39,61 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

79,61 pkt
5 Grzegorz Rzadkosz Usługi ziemne Pokoje gościnne Dom w Dziadkówce, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 148  

Oferta odrzucona

6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń, 34-500 Zakopane, ul. Ustup 23B  

60,00 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

 

100,00 pkt

7 Firmo Bidowlano-Usługowa Władysław Kułach, 34-525 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 146A  

57,64 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

 

97,64 pkt

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz