Ogłoszenie o zamówieniu na: Roboty budowlane – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.” DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA Nowy termin otwarcia ofert 21.05.2021r. Dodano pytania i odpowiedzi 12.05.2021r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Roboty budowlane – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.” DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA Nowy termin otwarcia ofert 21.05.2021r. Dodano pytania i odpowiedzi 12.05.2021r.

DODANO INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 21.05.2021r.

DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA 07.05.2021r.

Nowy termin otwarcia ofert 21.05.2021r.

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 12.05.2021r.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.”

Znak postępowania: ZPP-2810-01/21

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 7c4b46bb-7120-4b09-b53a-c918ef884e8b

POBIERZ

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.05.2021r.

SIWZ aktualizacja 07.05.2021r

Dokumentacja techniczna, projektowa, przedmiarowa (wer.2) 07.05.2021r.

Zatwierdzam zmiany dnia. 07.05.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

Pytania i odpowiedzi 12.05.2021r.

Zatwierdzam dnia. 12.05.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

Zakopane, dnia 21.05.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/21

 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

 „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwotę 1 253 811,36 złotych brutto.

Zatwierdzam dnia. 21.05.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz