Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM

Zakopane, dnia 13.04.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-16/20

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-16/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM”

Działając w oparciu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Comarch Healtcare S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 1 389 508,44 zł

Podatek VAT 23% tj. 319 586,94 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 1 709 095,38 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium funkcjonalność systemu dodatkowo punktowane oraz kryterium okres gwarancji oprogramowania aplikacyjnego. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium funkcjonalność systemu dodatkowo punktowane – 20,00 pkt oraz kryterium okres gwarancji oprogramowania aplikacyjnego – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium funkcjonalność systemu dodatkowo punktowane – 20% Kryterium Okres gwarancji

oprogramowania

aplikacyjnego – 20%

Łącznie pkt.
 

1

Gabos Software Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,

 

 

59,68 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

99,68 pkt

2 Comarch Healtcare S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków,  

60,00 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

100,00 pkt

 

Z poważaniem,

Dyrektor

Krystyna Walendowicz