Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego ZPP-2810-19/20

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego ZPP-2810-19/20

Zakopane, dnia 23.02.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-19/20

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego
w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

  

Ogłoszenie nr 510418526-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 9.2.1 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 777201-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-19/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji tj: – Preparat do dezynfekcji powierzchni szt. 24 a 5 l), – Preparat do dezynfekcji za pomocą suchej mgły szt. 5 a 5 l, – Płyn do dezynfekcji powierzchni szt. 10 a 2 litry, – Płyn do dezynfekcji dużych powierzchni szt.10 a 6 litrów, – Preparat do dezynfekcji za pomocą suchej mgły szt. 1 a 20 l, – Preparat do dezynfekcji za pomocą suchej mgły szt. 2 a 20 l, – Proszek do dezynfekcji narzędzi medycznych szt.12 a 1,50 kg, – Tabletki chlorowe 7 opakowań a 300 szt, dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby w trakcie realizacji umowy, na każde jego wezwanie, przedłożył Zamawiającemu atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz.186) – o ile wymaga tego ustawa. 3) Termin ważności (przydatności do stosowania) dostarczanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia musi wynieść co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 4) Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta. 5) Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy. 6) Zamawiający wymaga oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzające parametry oferowanego asortymentu szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ. 7) Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty,niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej i świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia m.in. karty katalogowe potwierdzające zgodność z wymaganiami SIWZ, zgodnie z postanowieniami 8)Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 9) Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami asortymentowo-ilościowymi, cenowymi oraz standardami jakościowymi odnoszącymi się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33631600-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18518.52
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23105.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23105.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23105.63
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 23.02.2021r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz