Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.” ZPP-2810-17/20

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.” ZPP-2810-17/20

Zakopane, dnia 22.01.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-17/20/

 

                                                                                     Wszyscy Wykonawcy

                                                                                     ZPP-2810-17/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym naSukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.”

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), uprzejmie informuję, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Konsorcjum firm

URTICA Sp. z o.o.     –  lider                                                    

Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

Cena netto: 199 945,58 zł

Cena brutto: 215 941,11 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy –16,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 11,43 pkt. Łącznie oferta otrzymała 87,43 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

1

URTICA Sp. z o.o. – lider

 ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

 

60,00pkt

 

16,00 pkt

 

11,43 pkt

 

87,43 pkt

 

Ilość złożonych ofert: 1

Ilość ofert odrzuconych: 0

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz