Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.” ZPP-2810-19/20

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.” ZPP-2810-19/20

  Zakopane, dnia 22.01.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-19/20

 

 

                                                       Wszyscy Wykonawcy                              

              ZPP-2810-19/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 21 934,10 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 23 105,60 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium termin realizacji zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium termin reralizacji zamówienia – 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin reralizacji zamówienia – 40% Łącznie pkt.
 

1

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków  

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

2 SANI Sp. z o.o. Sp. k. 65-128 Zielona Góra, ul. Grafitowa 2 Oferta odrzucona
  1. Liczba ofert otrzymanych – 2 ofert,
  2. Liczba ofert odrzuconych – 1 oferta,

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz