Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-17/20 na: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-17/20 na: „Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-17/20                                                                                                       Zakopane, dnia 18.01.2021r.

 

                                                                         Wszyscy Wykonawcy                              

                                                                         ZPP-2810-17/20

 

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 196 148,70 zł netto tj. 211 840,60 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Konsorcjum firm:

URTICA Sp. z o.o. – lider                                                       

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

Cena  netto: 199 945,58 zł

Cena brutto: 215 941,11 zł

Okres świadczenia dostawy: 12 miesięcy

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz