Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZPP-2810-18/20 na: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZPP-2810-18/20 na: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Zakopane, dnia 19.01.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-18/20

 

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-18/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

TVEL MED. s.c. 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 3/5,

Cena  netto zamówienia: 39 000,00 zł

Cena brutto zamówienia: 42 120,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny kryterium okres gwarancji oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 12,00 pkt oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 6,67 pkt. Łącznie oferta otrzymała 78,67 pkt.

 

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji– 30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 10% Łącznie pkt.
 

1

TVEL MED. s.c. 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 3/5,

 

 

60,00 pkt

 

12,00 pkt

 

6,67 pkt

 

78,67 pkt

2 Elektrotechmed Robert Miecznikowski, ul. Klaudyny 14/50, 01-684 Warszawa,  

56,16 pkt

 

12,00 pkt

 

10,00 pkt

 

78,16 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 2 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

 

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Z poważaniem,

Dyrektor

Krystyna Walendowicz