Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-19/20 na: „Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-19/20 na: „Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-19/20                                              Zakopane, dnia 13.01.202r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-19/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 18 518,52 zł netto tj: 20 000,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. SANI Sp. z o.o. Sp. k. 65-128 Zielona Góra, ul. Grafitowa 2, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 4 225,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4 563,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 21 934,10 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 23 105,60 zł

– termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz