Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.” ZPP-2810-15/20

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.” ZPP-2810-15/20

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-15/20                                                                                                    Zakopane, dnia 12.01.2021r.

 

 

                                         Wszyscy Wykonawcy                             

ZPP-2810-15/20

 

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.”

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

Cena  netto: 278 627,71 zł

Podatek VAT 5%, 8%,23% tj: 819 920,25 zł

Cena brutto: 298 547,96 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

1

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18  

60,00pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

100,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

 

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

        Z poważaniem   

 Dyrektor

Krystyna Walendowicz