Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Zakopane, dnia 11.01.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/20

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego
w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 

Ogłoszenie nr 510399741-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 9.2.1 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612951-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540236481-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-13/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dostawy wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż fabrycznie nowego wyposażenia oraz sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. Jasińskiego w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji z podziałem na trzy (3) pakiety: Pakiet nr 1 1. Aparat EKG szt. 2 2. Defibrylator szt. 1 3. Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej szt. 1 4. Urządzenie do dezynfekcji przez suchą mgłę szt. 1 5. Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna szt. 7 6. Lampa bakteriobójcza przepływowa jezdna szt. 6 7. Lampa bakteriobójcza przepływowa szt. 2 Pakiet nr 2 1. Aparat do samodzielnego pomiaru ciśnienia przez pacjenta w wersji nabiurkowej szt. 5 2. Aparat automatyczny do pomiaru ciśnienia z mankietem do dezynfekcji szt. 8 3. Laryngoskop szt. 3 4. Nebulizator szt. 10 5. Pulsoksymetr szt. 4 6. Ssak elektryczny szt. 2 7. Ssak elektryczny na wózku szt. 2 8. Termometr bezdotykowy ścienny szt. 5 9. Termometr bezdotykowy szt. 8 10. Dozownik łokciowy szt. 50 Pakiet nr 3 1. Szafka na sprzęt medyczny/leki podwójna szt. 4 2. Szafa na sprzęt medyczny/leki pojedyncza szt. 3 3. Wózek inwalidzki dla osób ciężkich szt. 2 4. Wózek inwalidzki szt. 11 5. Wózek inwalidzki z wyposażeniem szt. 6 6. Wózek inwalidzki z dodatkowym wyposażemien szt. 1 3. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2020r, poz. 186 ze zm.), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 12 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego). 5. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba za transport sprzętu do punktu naprawy. 5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia. 6. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. (o udowodnionej równoważności technologicznej lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 33190000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 107159.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95979.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95979.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95979.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42929.09
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47811.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47811.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47811.11
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4390244
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34722.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34722.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42815.40
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 11.01.2021r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz