Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-15/20 na: “Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-15/20 na: “Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-15/20                                                                                   Zakopane, dnia 11.01.2021

 

                                                              Wszyscy Wykonawcy

                                                              ZPP-2810-15/20

 

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: “Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.”

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 250 000,00 zł netto tj: 270 000,00 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

Cena  netto: 278 627,71 zł

Podatek VAT 5%, 8%,23% tj: 819 920,25 zł

Cena brutto: 298 547,96 zł

– termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

                                                                   Dyrektor

                                                                    Krystyna Walendowicz