Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-18/20 na: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-18/20 na: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-18/20                                             Zakopane, dnia 08.01.202r.

  

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-18/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 45 000,00 zł netto tj: 48 600,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. TVEL MED. s.c. 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 3/5, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 39 000,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 42 120,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Elektrotechmed Robert Miecznikowski, ul. Klaudyny 14/50, 01-684 Warszawa, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 41 666,66 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 45 000,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz